Vad vi gör

Allas rätt till ett språk

Vår vision är teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle. Genom ett gemensamt och socialt ansvarstagande kan vi tillsammans skapa ett samhälle där teckenspråk är självklart.

Dalarnas Dövas Förening

Föreningen bildades 13 maj 1913 under namnet Dalabygdens Dövas Länsförening och ombildades till Dalarnas Dövas Förening.

Vi arbetar utifrån tre perspektiv:

  • Språk och kultur
  • Delaktighet och tillgänglighet
  • Samhörighet och gemenskap

Vad vi gör

Vi är experter på hur det är att leva i ett samhälle som inte är tillgänglig för oss och vi delar mer än gärna av oss av våra erfarenheter och de lösningar som finns.

Vår målsättning är att förstärka svenska teckenspråkets ställning med att aktivt hela tiden påminna Region Dalarna och Dalakommuner att de har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket.

När det gäller föräldrar till barn med hörselnedsättning har vi ambitionen att både läkare på hörselavdelning och pedagogiska hörselvården skall inkomma adekvata betydelse för användning av svenska teckenspråket.

Vår värdegrund

AMBITION

Föreningens ambition är att ständigt förbättra vad vi kan göra så att alla känner sig välkomnade, inkluderade och engagerade i vår verksamhet. Det innebär att alla skall känna sig bekväma, trygga och säkra i vår verksamhet. Trygghet är ett ledord och ingen skall lämnas utanför. Vi ställer upp för varandra och värnar om ”vi-känslan”.

En verksamhet som är öppen för alla har bättre förutsättningar för en bred och berikande mångfald och får en stark attraktionskraft där flera vill vara med i vår teckenspråkiga gemenskap.

SPRÅK OCH KULTUR

”Det finns ett enda sätt att förstå annan kultur, och det är att leva med den, flytta in i den, lära sig språket och sederna. Förståelsen kommer senare och den har inga ord, för i samma ögonblick man begriper hur det fungerar försvinner behovet till förklaringar.” Björn Holm, Duvan i Provence

Vårt modersmål är det svenska teckenspråket och är en av central betydelse för vår gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Alla barn med hörselnedsättning tidigt i livet har rätt att få utveckla både svenska och svenskt teckenspråk.

RESPEKT FÖR LIKA VÄRDE OCH VÄRDIGHET

Det ska finns en tolerans och insikt om att det är viktigt att respektera varandras olikheter.

Som medlem har du alltid respekt för människors lika värde och ska bli behandlad med respekt oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

DELAKTIGHET OCH DEMOKRATI

Vår demokratisyn bygger på̊ alla människors lika och unika värde, där människor har samma rätt till delaktighet. I ett jämställt och visuellt samhälle ser vi respektfulla möten mellan människor utan språkliga barriärer. En grundläggande mänsklig och demokratisk rättighet är att ha möjlighet till självbestämmande och kunna påverka sin egen situation. Som en språklig och kulturell minoritetsgrupp ska vi vara delaktiga i beslut som rör våra liv för att säkerställa våra mänskliga rättigheter.

ENGAGEMANG OCH MÖTESPLATSER

Att använda ett gemensamt språk skapar tillhörighet och gemenskap. Vi är en organisation som är öppen för alla och där varje medlem är viktig. Oavsett var vi befinner oss tillvaratar vi engagemang och alla intresserades frågor, idéer och visioner genom ett ömsesidigt förtroende och ansvarstagande. Det är vi tillsammans som är vår rörelse.

KOMPETENS OCH MEDVETENHET

Olika erfarenheter, värderingar och perspektiv är en resurs som ska erkännas och bemötas. Genom en stolthet över vårt kulturarv, vårt språk och vår identitet berikar vi samhällets mångfald. Vi brinner för att möta framtiden i ett samhälle där våra kunskaper och vår historia ska tillvaratas med målet om förändrade strukturer och normer.